You are here

International Business Law

El despatx compta amb professionals formats en ordenaments jurídics estrangers i amb domini de llengües estrangeres, la qual cosa ens confereix una marcada vocació internacionalista, consolidada a través de les nostres relacions professionals amb bufets de prestigi en diferents Estats europeus i americans. A Herrera advocats la dimensió transnacional adquireix una importància primordial, tant en la configuració dels negocis com en la prevenció i resolució de qüestions litigioses. Per això participem en l’ensenyament universitari del Dret comunitari i comptem amb publicacions sobre problemes jurídics internacionals.